PLIC THERMO will contribute to Thai Industries
cctvポリシー

ประกาศ บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ
ที่ PDPA 2 /2565

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ (CCTV Privacy Notice)


บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท พลิค เทอร์โม จำกัด และบริษัท พลิค เวิร์ค จำกัด ต่อไปนี้ในประกาศนี้เรียกว่า “บริษัท” ได้ทำการติดตั้งใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณของบริษัทฯ รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หอพัก สาขา ฯลฯ เพื่อป้องกันชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับจ้าง ผู้มาเยือน ผู้รับเหมา หรือบุคคลอื่นใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก “ท่าน” ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านเข้ามาในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1.1 เพื่อการป้องกันสุขภาพ และความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
1.1.2 เพื่อปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกทรัพย์สินของบริษัทฯ จากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สิน หรืออาชญากรรมอื่น
1.1.3 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และดำเนินคดีทางกฎหมาย
1.1.4 เพื่อการให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อมติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัย หรือ กระบวนการยุติเรื่องการร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.5 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสที่ส่งเรื่องร้องเรียน
1.1.6 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง หรือทางอาญา ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
1.1.7 อื่น ๆ ถ้ามี โดยไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้
บริษัทฯ จะทำการเก็บภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่ง ซึ่งสามารถที่จะจดจำได้ว่าเป็นท่าน เสียงของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เมื่อท่านเข้ามาภายในบริเวณสถานที่ของบริษัทฯ การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริษัทฯได้ทำการติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้กล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก และพื้นที่ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง กล้องวงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผยเว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการระวังสังเกตุการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทบุคคล หรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
3.1 หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่างๆ
3.2 ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น
3.3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทฯ ในเครือฯ เพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
4.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านจากกล้องวงจรปิดไปยังบริษัท
ในเครือ และผู้ให้บริการจากภายนอก ที่อยู่นอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผย หรือโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายกำหนดใช้บังคับ
4.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

5. การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปิดเผยโดยอุบัติเหตุโดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอำนาจ
5.2 บริษัทฯ จะกำหนดการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นครั้งคราวตามที่จำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานรัฐบาลกำหนดที่เกี่ยวข้อง

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิดในระบบของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลออกจากระบบ และการบันทึกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ กล้องวงจรปิด เป็นระยะเวลานานขึ้น สาเหตุเนื่องจาก ทำการเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดของการดำเนินการตามกำหมาย หรือมีกฎหมายที่มีกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามใน กรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิดอาจจะถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลักจากนั้นข้อขอมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนด

7. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของท่าน
พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาของข้อมูลจากกล้อง วงจรปิดที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิดที่บริษัทฯ ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยจะต้องส่งคำขอเป็นหนังสือไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลกล้องวงจรปิด บริษัทฯ จะดำเนินการกับคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอของท่าน บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านตามสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือตามคำสั่งศาล และหากการเข้าถึงการขอสำเนาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หากบริษัทฯ พิจารณาต้องปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล และส่งหนังสือดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
7.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
7.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ จากกล้องวงจรปิดหากเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และหรือของบุคคลอื่นเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
7.4 สิทธิในการถอนความยินยอม และการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมและลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิดได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละท่านจากกล้องวงจรปิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านก่อนที่จะเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ โดยจะมีการให้คำแนะนำโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อในสำนักงาน โดยจะมีป้ายติดประกาศบริเวณหน้าป้อมยาม และบริเวณหน้าสำนักงาน ท่านสามารถอ่านหรือสแกน QR Code โดยบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลหรือประกาศนี้ โดยมีวันที่กำหนดอยู่ อย่างไรก็ดีบริษัท ฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการับทราบข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้ที่มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

9. การติดต่อสอบถาม
สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ คุณเกวลิน จันกระจาย ………………………………………………..
ช่องทางการติดต่อ : เบอร์โทร 02-159-8222 และ Email kewalin@plic.co.th
เจ้าหน้าที่ที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
ชื่อ ………………….คุณโมเอโกะ อิวาย่า …………….
ช่องทางการติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-159-8222 และ Email moeko@plic.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(นายวาตารุ คูซูโอะ)

กรรมการผู้จัดการ


問い合わせ

MR.SAKDA NATAPINAN (SALES : Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachinburi)

Mobile: +66(0)83-608-9302
Email: sakda@plic.co.th

MS.BUSSARIN KACHORNKLIN (SALE)

Mobile: +66(0)63-419-4944
Email: bussarin@plic.co.th

PINYA THAMMAJARIYA (Administration)

Mobile: +66(0)83-988-0395
Email: pinya@plic.co.th

MS.MOEKO IWAYA(Managing Director)

Mobile: +66(0)83-988-0401
Email: moeko@plic.co.th

PLIC THERMO Co.,Ltd.

本社 工場: 138 Moo5, Chiangrakyai, Samkhoke, Pathumthani 12160.

Tel: +66 (0) 2159-8222, +66 (0) 2975-1100

Fax: +66 (0) 2159-8224


地図     PLIC THERMO Official

Top